Tất cả bài viết của Long Cao

Proxy là gì?

1. Proxy

Proxy là một server nằm giữa máy tính của người dùng và website họ truy cập. Một proxy thường có các tính chất:

  • Proxy thực chất là đại diện cho các máy tính phía client hoặc phía server.
  • Nó thực hiện công việc chuyển tiếp các yêu cầu web, bảo mật dữ liệu và tăng hiệu suất mạng.
Tiếp tục đọc Proxy là gì?

Higher Order Functions trong Scala

Định nghĩa Higher Order Function

Higher Order Function là function thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện :

  • Có ít nhất một tham số truyền vào là một function khác
  • Kết quả trả về của HOF đó là một function khác.

Với Higher Order Function, tính trừu tượng hóa, tái sử dụng chính là điểm mạnh.

Tiếp tục đọc Higher Order Functions trong Scala