Lưu trữ cho từ khóa: proxy

Proxy là gì?

1. Proxy

Proxy là một server nằm giữa máy tính của người dùng và website họ truy cập. Một proxy thường có các tính chất:

  • Proxy thực chất là đại diện cho các máy tính phía client hoặc phía server.
  • Nó thực hiện công việc chuyển tiếp các yêu cầu web, bảo mật dữ liệu và tăng hiệu suất mạng.
Tiếp tục đọc Proxy là gì?