Chuyên mục lưu trữ: Định hướng nghề nghiệp

Lộ trình công việc của bạn như thế nào?

Xác định mục tiêu công việc

Bạn phải xác định được mục tiêu công việc của bạn. Nó là mục tiêu SMART, chứ không giống như mục tiêu công việc các bạn hay đề ra trong cv: cống hiến & tìm công việc ổn định & gắn bó & thăng chức… Mấy dòng này viết vào cho vui thôi.

Tiếp tục đọc Lộ trình công việc của bạn như thế nào?

Requirement là gì?

Requirement là gì? Về cơ bản sự diễn đạt cho một nhu cầu nào đó.

Theo BABOK:

A more precise definition is provided by the IEEE Glossary of Software Engineering Terminology and the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®). Both define a requirement as a

  1. condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective.
  2. condition or capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed document.
  3. documented representation of a condition or capability in (1) or (2).

The BABOK® defines the following requirements types: business, user (stakeholder), functional (solution), non-functional (quality of service), constraint, and implementation (transition).

Có mấy loại Requirement 

  1. Business  Requirements: là những yêu cầu rất high-level, ở mức chung chung, tổng quát từ phía khách hàng. Kiểu như tôi cần hệ thống quản lý tất cả thông tin của khách hàng trong hệ thống trading. 
Tiếp tục đọc Requirement là gì?

BA làm gì?

Bài trước mình đã giới thiệu tổng quan về nghề IT BA hiện nay ở nước ta. Bài này mình sẽ giới thiệu chi tiết BA là làm những công việc gì?

BA là viết tắt của từ Business Analyst. Về cơ bản BA là người làm việc với khách hàng để lấy yêu cầu, sau đó chuyển thông tin và thảo luận đưa ra giải pháp với team nội bộ (development, tester,…) và quản lý các loại tài liệu.

Tiếp tục đọc BA làm gì?

Bắt đầu với nghề ITBA

Theo IIBA: Business Analyst là người kết nối giữa các bên liên quan để gợi ý, phân tích, giao tiếp và làm rõ các yêu cầu đối với các thay đổi đối với quy trình kinh doanh, chính sách và hệ thống thông tin

Nghề BA nói chung hay IT BA là một ngành nghề ngày càng phổ biến ở nước ta hiện nay. Trước đây BA chỉ thường ở các công ty làm việc tài chính, ngân hàng nhưng hiện nay thì phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Mỗi BA thường sẽ đi sâu và làm việc chủ yếu với một domain nhất định, tuy nhiên cũng có những cách chung để tiếp cận với những domain khác nhau.

Tiếp tục đọc Bắt đầu với nghề ITBA