Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – P2

Performance testing là một loại test quan trọng để xác định ứng dụng web đang được kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu tải cao hay không. Loại test này được dùng để phân tích hiệu năng máy chủ một cách tổng thể khi chịu tải nặng.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn các thành phần cơ bản và cốt lõi của Jmeter cũng như cách sử dụng chúng. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Tiếp tục đọc Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – P2

Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – Phần 1

Performance testing là một loại test quan trọng để xác định ứng dụng web đang được kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu tải cao hay không. Loại test này được dùng để phân tích hiệu năng máy chủ một cách tổng thể khi chịu tải nặng.

Chuỗi bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn 1 công cụ test rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay: Apache Jmeter

Tiếp tục đọc Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – Phần 1

Higher Order Functions trong Scala

Định nghĩa Higher Order Function

Higher Order Function là function thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện :

  • Có ít nhất một tham số truyền vào là một function khác
  • Kết quả trả về của HOF đó là một function khác.

Với Higher Order Function, tính trừu tượng hóa, tái sử dụng chính là điểm mạnh.

Tiếp tục đọc Higher Order Functions trong Scala