Lưu trữ cho từ khóa: Scala

Higher Order Functions trong Scala

Định nghĩa Higher Order Function

Higher Order Function là function thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện :

  • Có ít nhất một tham số truyền vào là một function khác
  • Kết quả trả về của HOF đó là một function khác.

Với Higher Order Function, tính trừu tượng hóa, tái sử dụng chính là điểm mạnh.

Tiếp tục đọc Higher Order Functions trong Scala