Lưu trữ cho từ khóa: Bảo mật API

Những yếu tố quyết định chất lượng API tốt

  • Self-documenting: nhìn vào đường dẫn của API là chúng ta có thể đoán dược mục đích sử dụng của nó.
  • Flexible: Tính mở rộng của API.
  • Unified structure and attribute names: Thống nhất về mặt cấu trúc cho resource cũng như cách đặt tên các thuộc tính.
  • Clear error message: Khi hệ thống xảy ra lỗi thì phải có hiển thị thông điệp rõ ràng để tiện cho việc fix bug.
Tiếp tục đọc Những yếu tố quyết định chất lượng API tốt