Case Class trong Scala

Case class giống như class thông thường với một vài từ khóa khác mà chúng ta hay sử dụng. Case class thường được sử dụng cho việc mô hình hóa dữ liệu bất biến.

Định nghĩa case class

Một case class tối thiểu cần có từ khóa case class, một định danh, và một danh sách các tham số (có thể trống)

Lưu ý từ khóa new không được sử dụng trong khởi tạo case class Book. Bởi vì case class có một phương thức apply mặc định trong cấu trúc của đối tượng.

Khi bạn tạo mới một case class với tham số, tham số được công khai sử dụng

Bạn không thể gán lại giá trị messager1.sender bởi vì nó được khai báo val (giá trị không thay đổi). Có thể sử dụng var s trong case class nhưng không được khuyến khích.

So sánh

Case class được so sánh bằng cấu trúc và không phải bằng tham chiếu :

Mặc dù message2 và message3 là 2 đối tượng khác nhau nhưng giá trị của 2 đối tượng bằng nhau.

Copying

Bạn có thể tạo mới một bản sao của một case class đơn giản sử dụng phương thức copy. Bạn có thể tùy chọn sửa chữa giá trị .

Người nhận message4 được dùng để gửi tiếp tin nhắn 5 nhưng phần thân của tin nhắn 4 được sao chép trực tiếp.

Nguồn tham khảo:

https://docs.scala-lang.org/tour/case-classes.html

https://www.tutorialspoint.com/scala

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.