Giới thiệu về Tuple trong Scala

Trong Scala, Tuple dùng để gộp một số lượng phần tử cố định cùng với nhau. Không như array (mảng) và list (danh sách), một tuple có thể chứa object (đối tượng) với các kiểu dữ liệu khác nhau và chúng không thay đổi được giá trị.

Sau đây là ví dụ về tuple lưu kiểu nguyên và kiểu chuỗi. Đây là một cách khai báo ngắn gọn:

Cách khai báo cụ thể sẽ giống như sau:

Kiểu thực sự của tuple phụ thuộc vào số lượng và các phần tử và kiểu của các phần tử đó.
Do đó kiểu của (99, “Luftballons”) là Tuple2[Int, String]. Kiểu của (‘u’, ‘r’, “the”, 1, 4, “me”) là Tuple6[Char, Char, String, Int, Int, String].

Tuples có kiểu Tuple1 ,Tuple2, Tuple3… .Hiện tại tuples có thể chứa tối đa 22 phần tử ,nếu muốn nhiều hơn ,bạn có thể sử dụng Collection khác ngoài tuple. Đối với mỗi kiểu TupleN , trong đó 1<= N <= 22 Scala định nghĩa một số phương thức truy cập phần tử với đinh nghĩa sau:

Để truy cập các phần tử của tuple t, bạn có thể dùng phương thức t._1 để truy cập phần tử đầu tiên , t._2 để truy cập phần tử thứ hai, và tương tự . Ví dụ, biểu thức sau đây tính tổng các phần tử của tuple t.

Bạn có thể dùng Tuple để viết một phương thức lấy kiểu List[Double] làm tham số và trả về biến biến count , biến tổng sum , và tổng bình phương ,được trả về dưới kiểu Tuple 3 phần tử , kiểu Tuple3[Int, Double, Double] .Chúng cũng hữu ích khi truyền danh sách các giá trị dữ liệu dưới dạng thông điệp giữa các tác nhân trong lập trình đồng thời.

Thử chương trình ví dụ sau:

Ví dụ:

Lưu chương trình trên vào file Demo.scala. Lệnh sau đây được dùng để biên dịch và thực thi chương trình Demo.

Cài đặt:

Kết quả:

Phần trên là những giới thiệu qua của mình về Tuple trong Scala. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài phương thức thường xuyên được sử dụng trong Tuple.

Phép lặp trên Tuple

Bạn có thể dùng phương thức Tuple.productIterator() để lặp qua hết tất cả các phần tử của Tuple.
Thử ví dụ sau để thực hiện phép lặp trên tuples.

Ví dụ:

Lưu chương trình trên vào file Demo.scala. Lệnh sau đây được dùng để biên dịch và thực thi chương trình Demo.

Cài đặt

Kết quả

Chuyển đổi thành chuỗi

Bạn có thể sử dụng phương thức Tuple.toString () để nối tất cả các phần tử của tuple sang kiểu chuỗi. Hãy thử chương trình ví dụ sau để chuyển đổi thành Chuỗi.

Ví dụ:

Lưu chương trình trên vào file Demo.scala. Lệnh sau đây được dùng để biên dịch và thực thi chương trình Demo.

Cài đặt

Kết quả

Đảo các phần tử trong Tuple

Bạn có thể sử dụng phương thức Tuple.swap để hoán đổi các phần tử của Tuple2.
Hãy thử chương trình ví dụ sau để hoán đổi các phần tử.

Ví dụ:

Lưu chương trình trên vào file Demo.scala. Lệnh sau đây được dùng để biên dịch và thực thi chương trình Demo.

Cài đặt

Kết quả

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/scala/scala_tuples.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.